ฝากติดต่อกัน รับชิพ

ฝาก 3 วันติด รับ 300

ฝาก 6 วันติด รับ 400

ฝาก 9 วันติด รับ 600

ฝาก 12 วันติด รับ 900

ฝาก 15 วันติด รับ 1,500

ฝากขั้นต่ำวันละ 500 บาท

(รับโบนัส)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

โปรโมชั่นอื่นๆ